Els autònoms ja poden consultar telemàticament cada mes la seva quota a la Seguretat Social

04/02/2021
Imatge

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) continua avançant en la transparència dels seus procediments i a oferir als treballadors autònoms cada vegada més informació sobre la seva situació amb la Seguretat Social.

Un nou servei que permetrà als treballadors inclosos en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o Autònoms (RETA) consultar cada mes la quota que se li carregarà en el seu compte bancari l'últim dia hàbil d'aquest mes.

En concret, a través d'aquest nou Servei de Consulta de rebuts emesos per al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), al qual pot accedir a través de la ruta Ciutadans/Cotització o directament punxant en aquest enllaç, el treballador autònom obtindrà la següent informació:

Des del mateix dia 26 de cada mes: Els treballadors inclosos en aquest Règim podran consultar la quota corresponent a aquest mes que se li carregarà en el seu compte bancari l'últim dia hàbil del mes i la quota, en el seu cas, corresponent a les eventuals liquidacions complementàries que es carregaran en el seu compte bancari en aquest mes.

Un exemple pràctic: a partir del dia 26 de febrer de 2021 es podrà consultar a través d'aquest servei les quotes corresponents a aquest mes de febrer i la liquidació complementària corresponent al mes de gener de 2020 per l'increment de tipus de cotització per accident de treball i cessament de l'activitat.

A més, podran comprovar en qualsevol moment les quotes ja emeses per la TGSS per al seu càrrec en el corresponent compte bancari des de juliol de 2018, data en la qual es va implantar en l'entitat el procediment d'emissió de deutes conforme als requisits establerts per la normativa SÀPIGA, fins al mes anterior a la consulta.

Aquesta informació sobre quotes emeses no certifica que aquestes quotes hagin estat efectivament pagades pel treballador, per la qual cosa no serveix per a acreditar que es troba al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social.

Així mateix, la informació obtinguda a través d'aquest nou servei no podrà utilitzar-se, en cap cas, com a document per al pagament de quotes, un abonament que només pot realitzar-se mitjançant el sistema de domiciliació bancària.

Aquest nou servei està disponible solo per als treballadors inclosos en el RETA, encara que en el futur es podrà estendre, quan les possibilitats tècniques ho permetin, als treballadors autònoms del Règim Especial de la Mar, a treballadors agraris per compte d'altri durant els períodes d'inactivitat, a les persones incloses en el Sistema Especial per a empleats de llar i als subscriptors de convenis especials.